FAQ

Nejčastější otázky a odpovědi

Kdo se považuje za kvalifikovaného investora?

Kvalifikovaný investor je osoba, u které se předpokládá odbornost a zároveň eventuální ztráta investice neohrozí jeho majetkové poměry. Proto je zákonem stanoven limit vstupu.


V čem spočívá daňové zvýhodnění?

Fondy kvalifikovaných investorů jsou daňově zvýhodněné. Zisk fondu podléhá zdanění ve výši 5 %, výnos akcionáře – fyzické osoby pak v případě splnění tří-letého daňového testu je od platby daně osvobozen.


Jaká je minimální investice?

Minimální investici představuje částka od 125.000 Eur nebo částka od 1 mil. Kč, v případě písemného potvrzení, že investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby.


Jaká je likvidita takové investice?

Investor může kdykoliv požádat fond o navrácení vkladu, pokud tak učiní do tří let od investice, pak hradí poplatek dle statutu fondu, po třech letech poplatek nehradí. Investice je tedy velmi likvidní.


Lze rozhodovat o tom, do čeho fond investuje?

To se odvíjí od množství vloženého kapitálu – investor s vyšší účastí se může stát členem investičního výboru, případně může být účasten ve statutárních orgánech a managementu SPV.


Co představuje zkratka SICAV?

SICAV označuje akciovou společnost s proměnným základním kapitálem. Je právní formou, která umožňuje spojení výhod plynoucích z vlastní právní subjektivity (např. ochrany majetku akcionářů/investorů, možnosti vyšší míry zapojení do rozhodovacích procesů, pokud jde o zásadní otázky týkající se fondu) s výhodami otevřené formy subjektu kolektivního investování (vysoká likvidita investice, takže je tato forma vhodná i pro retailové investory). Společným rysem této právní formy je ve všech evropských zemích to, že na rozdíl od běžné akciové společnosti zákon nepředepisuje složitou proceduru pro navyšování a snižování základního kapitálu, ale k proměnám základního kapitálu dochází automaticky při vydávání a odkupování investičních akcií.


Jaké druhy akcií jsou ve fondu?

Prioritní (investiční) akcie, výkonnostní (investiční) akcie a zakladatelské akcie.


Jak Findigo FKI chrání investory?

Ochrana investorů je naší prioritou. Obhospodařovatel – investiční společnost vyhodnocuje rizikovost jednotlivých akvizic, aby byly splněny podmínky dle regulí ČNB.


Kdo je investiční společnosti v případě Findigo FKI?

Investiční společnost musí být licencovaná finanční instituce, jejíž posláním je vytváření a obhospodařování podílových fondů. Podléhá přísné regulaci České národní banky. Investiční společností FINDIGO FKI je Delta IS.