Peníze.cz: Co jsou fondy kvalifikovaných investorů

Peníze.cz: Co jsou fondy kvalifikovaných investorů

Fondy kvalifikovaných investorů nabízejí pestrou škálu investičních možností a hodí se k diverzifikaci portfolia. Nejsou ale dostupné každému a mají svá úskalí.

V posledních letech v České republice roste obliba takzvaných fondů kvalifikovaných investorů (FKI) – jednak nabízejí různé stále populárnější alternativní investice a navíc na ně dnes dosáhne víc lidí. Jednak se snížila zákonná hranice pro vstup do takového fondu, na jeden milion korun, a jednak také jednoduše přibývá milionářů. Ostatně milion korun už dnes není to, co před deseti lety.

Navíc tu máme poměrně silnou generaci podnikatelů ve věku kolem padesáti let, kteří rozjížděli byznys po revoluci a dnes už chtějí zvolnit a víc si užívat života. Prodávají své firmy a řeší, kam volný kapitál investovat, aby z něj mohli čerpat doživotní rentu. Řešení často nacházejí právě ve fondy kvalifikovaných investorů.

Kdo je kvalifikovaný investor

Abyste mohli být považováni za kvalifikovaného investora, musíte mít dostatečně velký kapitál k investování a musíte mít dostatečné znalosti a zkušenosti s investováním. V praxi jsou dvě možnosti, jak se „kvalifikovat“:

Buď investujete do fondu minimálně 125 tisíc eur (čili zhruba 3,2 milionu korun) a zároveň čestně prohlásíte, že rozumíte všem rizikům spojeným s danou investicí a že máte dostatečné zkušenosti s investováním do nástrojů obdobných těm, do kterých investuje fond.

Nebo postačí investice ve výši aspoň milionu korun, zároveň ale kromě čestného prohlášení prokážete administrátorovi fondu, že investice odpovídá vašemu finančnímu zázemí, investičním cílům a vašim odborným znalostem a zkušenostem. Zpravidla musíte vyplnit poměrně rozsáhlý test znalostí.

Toto opatření má sloužit jako ochrana investorů. Cílem je, aby do fondů kvalifikovaných investorů investovali opravdu jenom lidé, kteří skutečně velmi dobře rozumějí tomu, do čeho investují a/nebo disponují takovým kapitálem, aby je případný nezdar investice nijak neohrozil.

Jednotlivé fondy si můžou ve statutu určit i vyšší požadovanou minimální investici. Některé přijímají nové investory až od pěti, desíti nebo i více milionů korun, čímž si vymezují cílovou skupinu investorů, aby jich ve fondu bylo omezené množství. Ale většina otevřených fondů kvalifikovaných investorů dnes přijímá investory od milionu korun.

Do čeho fondy kvalifikovaných investorů investují

Fondy kvalifikovaných investorů mají oproti standardním otevřeným podílovým fondům širší investiční možnosti a výrazně volnější ruce. Právě pro to jsou pro investory atraktivní, dovedou nabídnout různé specifické investice, které mají nízkou korelaci s klasickými akciovými a dluhopisovými fondy, takže se perfektně hodí k diverzifikaci rizik.

Na druhou stranu jejich strategie s sebou často nese specifická rizika. Tak například zatímco standardní podílové fondy můžou používat deriváty primárně pouze za účelem zajištění rizika (často třeba používají měnové forwardy k zajištění měnového rizika do korun), fondy kvalifikovaných investorů je můžou využívat i za účelem spekulativním. Můžou tedy klidně spekulovat s měnovými kurzy, s opcemi na akcie, s futures kontrakty na komodity apod.

Fondy kvalifikovaných investorů také můžou investovat do nejrůznějších aktiv, u kterých by standardní fond měl problém s oceňováním majetku. Mezi velmi oblíbené fondy kvalifikovaných investorů patří například fondy investující do pozemků. Ale existují třeba i fondy investující do umění, archivního vína nebo automobilových veteránů. Další fondy třeba vykupují nesplácené pohledávky.

Vysoká poptávka je po private equity fondech, tedy fondech, které investují do akcií společností, s nimiž se veřejně neobchoduje na burze. A samozřejmě největší zastoupení mezi fondy kvalifikovaných investorů mají nemovitostní fondy, z nichž některé se orientují čistě na správu a pronájem nemovitostí, jiné financují nejrůznější developerské projekty a další se orientují třeba výhradně na fotovoltaické elektrárny.

Jakou můžou mít fondy kvalifikovaných investorů formu

Fond kvalifikovaných investorů může být podílový fond, který nemá vlastní právní subjektivitu. Podílové fondy vydávají podílové listy. Vlastnické právo k majetku v podílovém fondu náleží společně všem podílníkům, a to v poměru podle hodnoty jimi vlastněných podílových listů. Tak fungují i standardní otevřené podílové fondy.

Nebo mívají fondy kvalifikovaných investorů formu investičního fondu s právní subjektivitou. Takový fond nevydává podílové listy, ale investiční akcie. Standardně se používá akciová společnost s proměnným základním kapitálem, tzv. SICAV (Société d’investissement à capital variable). V rámci SICAV je pak oddělena provozní a investiční část fondu, a to interním způsobem nebo vytvořením jednoho či více podfondů.

SICAV vydává dva druhy akcií – zakladatelské akcie (určené zakladatelům), ke kterým se vážou hlasovací práva, a investiční akcie (určené investorům) s právem odkupu a typicky bez hlasovacích práv. Běžně mají investoři možnost nakoupit pouze investiční akcie, ale velcí investoři se někdy můžou stát i zakladateli fondu a podílet se na rozhodování.

Zákon umožňuje i formu komanditní společnosti (vydává investiční listy) a také svěřenského fondu, ale takovou formu zatím žádný fond kvalifikovaných investorů v Česku nemá.

Obecně můžou být fondy kvalifikovaných investorů otevřené nebo uzavřené. Otevřené fondy přijímají nové vklady, je do nich možné investovat. Uzavřené fondy bývají zpravidla vytvořeny na zakázku pro úzkou skupinku investorů a neumožňují vstup dalších investorů

Celkem je nyní v České republice registrováno přes 150 fondů kvalifikovaných investorů. Většinou mají formu SICAV, z těch otevřených jsou to například fondy Quant, Sirius nebo NOVA Real Estate. Formu podílového fondu mají například ze známějších fondy Conseq Opportunity, AVANT Česká pole nebo J&T High Yield Money Market. Největším českým obhospodařovatelem a administrátorem fondů kvalifikovaných investorů jsou investiční společnosti AVANT a AMISTA, obě spravují ve fondech majetek přes 25 miliard korun.

Dalších 163 fondů srovnatelných s FKI a registrovaných v zahraničí zde má od České národní banky povolení k veřejné nabídce. Mezi nimi jsou z těch známějších, které jsou aktivně nabízeny, třeba fond Vltava, Český fond půdy, fondy Metatron, Polaris, nebo Accolade Industrial Fund.

Další specifika fondů kvalifikovaných investorů

Fondy kvalifikovaných investorů nejsou pro každého. Jsou dostupné pouze bohatší klientele. A je nutné si u každého fondu skutečně velmi dobře prověřit jeho zaměření a přístup ke správě, aby člověk dokázal vyhodnotit rizika. Některé nemovitostní fondy například cílují na dvouciferné výnosy, ovšem za cenu vysokého úvěrového zatížení s poměrem půjčených peněz k hodnotě nemovitosti kolem 80 procent, což je velmi zrádné, pokud by výrazněji stouply úrokové sazby.

Fondy kvalifikovaných investorů nemají na rozdíl od standardních otevřených podílových fondů povinnost uveřejňovat takzvané klíčové informace pro investory. To je zpravidla dvoustránkový dokument označovaný zkratkou KIID, kde správce fondu uvádí nejdůležitější informace a zejména tam popisuje investiční politiku a specifická rizika daného fondu. Fondy kvalifikovaných investorů ani nemusí kalkulovat takzvaný syntetický ukazatel rizikovosti SRRI. Rizika spojená s investicí do daného fondu kvalifikovaných investorů jsou pouze obecně popsána ve statutu fondu, což bývá zpravidla zhruba stostránkový dokument, který se nikomu nechce číst.

Fondy kvalifikovaných investorů také často omezují likviditu, není z nich možné vystoupit kdykoliv, ale třeba jen dvakrát ročně. A jsou zpravidla vhodné spíše pro delší časový horizont, i když to neplatí pro všechny. Poměrně často totiž mívají po určitou dobu od vstupu do fondu nastaven vysoký sankční výstupní poplatek, například při zpětném odkupu v prvních pěti letech od nákupu si účtují poplatek třeba deset procent. Po uplynutí této lhůty už pak je možné z fondu vystoupit bez poplatku.

Každý fond má vlastní poplatkovou politiku a jiný doporučený horizont. Nejde to zobecnit na všechny. Ale většina fondů kvalifikovaných investorů po nějakou dobu omezuje možnost vystoupit, chtějí tam mít kapitál delší dobu. Na tom není nic špatného. Já bych to dělal stejně.

Fondy kvalifikovaných investorů tedy mají i svá úskalí. Ale obecně o nich můžeme říct, že nabízejí pestrou škálu investičních možností, ke kterým se ani investor disponující miliony, nemá šanci sám dostat.

Zdroj: https://www.penize.cz/podilove-fondy/327916-co-jsou-fondy-kvalifikovanych-investoru

Leave a Reply

Your email address will not be published.