Spolu dokážeme víc

Findigo FKI je efektivní nástroj pro zhodnocení Vašeho kapitálu. Investujeme do příležitostí, kterým rozumíme. Transparentně a v regulovaném fondu. Dosahujeme zajímavého zhodnocení s přijatelnou mírou rizika.

Proč Findigo

Pro bohatší budoucnost

Cílem investičního fondu Findigo FKI je dlouhodobě dosahovat vysokého zhodnocení okolo 10 % ve výkonnostní akciové třídě (VIA). Na rozdíl od jiných fondů nestrháváme investorům poplatek za správu a při dodržení investičního horizontu ani výstupní poplatek. Investiční akcie jsou přeceňovány na měsíční bázi a zhodnocení kapitálu vychází z pravidelného měsíčního inkasa úroku. Navíc zhodnocení není založeno na účetním přeceňování aktiv.

 

Výnos akcií

Výkonnostní akciová třída (VIA)

Výkonnost za 2022 7,22 %
Výkonnost za 2023 9,91 %

Prioritní akciová třída (PIA)

Výkonnost za 2022 (od dubna) 4,32 %
Výkonnost za 2023 7,89 %

Vývoj výnosů k 31.5.2024

Aktuální cena

1M 6M 12M 2023

2022*

PIA

1162 Kč

0,59 % 4,00 % 8,06 % 7,89 %

4,32 %

VIA

1239 Kč

0,62 % 5,61 % 10,90 % 9,91 % 7,22 %

*Akcie PIA mají historii od 04/22

Kompletní přehled historických cen je ke stažení zde.

Definice PIA vs. VIA

Prioritní investiční akcie (PIA) -  je cenný papír (akcie) s přednostním právem výnosu ve výši 7 % p.a. a s  participací 10 % na zisku nad uvedenou hodnotou.

Pro investory představuje konzervativnější formu investice a výhodu v podobě garance minimálních výnosů.

Garance je formou redistribuce výnosu fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií, a to až do výše celkového výnosu tohoto fondového kapitálu.

Výkonnostní investiční akcie (VIA) – cenný papír (akcie) s výnosem 6 %  p.a. a podílem na zisku ve výši 50 % nad tímto základním výnosem.

Jde o formu vyšší investice s velkou participací na celkové úspěšnosti a profitu fondu.

Regulovaný fond se zajímavým výnosem

Jako fond kvalifikovaných investorů podléháme regulaci ČNB, jsme obhospodařováni investiční společností a depozitářem fondu je ČSOB. Účetní závěrka je ověřována auditorem. Dosahujeme zhodnocení kolem 10 % p.a.

Minimální riziko investic

Na rozdíl od většiny fondů nejsme vystaveni poklesu hodnoty investic na trzích (např. akcie, nemovitosti). Poskytujeme kapitál s pevným, pravidelným výnosem. Naše investice jsou zajištěny prémiovými nemovitostmi. Uplatňujeme risk management jako velké finanční instituce. Investice jsou diverzifikovány do řady projektů (granularita aktiv).

Výhodný daňový režim

Po uplynutí 3 let držení (daňový test) jsou výnosy investorů osvobozeny od daně z příjmu.

Likvidita a investiční horizont

Ačkoli je investiční horizont ideálně 3 a více let, investor může zažádat o zpětný odkup své investice.

Minimální poplatky

Výše vstupního poplatku se odvíjí od objemu investic a třídě akcií fondu (PIA, VIA). Na rozdíl od převážné většiny fondů není investorům strháván pravidelný poplatek za správu aktiv.

Online sledování výkonnosti fondu

Díky digitálním nástrojům mají investoři aktuální přehled o výši zhodnocení jejich finančních prostředků.

Možnost zapojení do investic ve skupině

Významní akcionáři (VIA) se mohou zapojit do dalších projektů ve skupině a získat přístup k dalším investičním příležitostem - s možností dalšího zhodnocení svých finančních prostředků.

Profesionalita, zkušenost a integrita

Zakladatelé a investiční manažeři fondu jsou profesionálové s více než 10 letou praxí v oblasti investic.

Projekty

Vybrané realizované projekty

Vila Šárecká, Hanspaulka Praha

Komorní rezidenční projekt

Vila Švýcarka, Špindlerův Mlýn

Financování pořízení nemovitosti

Lagom Pharmatech

Financování nákupu technologie pro pěstování léčebného konopí

Rezidence Lesík, Kladno

Úvěrové financování pro developerský projekt

Strategie

Neriskujeme. Investujeme do businessu, kterému rozumíme.

Dosahujeme zajímavého zhodnocení s přijatelnou mírou rizika. U investic klademe důraz na bonitu projektů a poskytovaný kapitál zajištujeme zástavou hodnotných aktiv.

Výkonnost fondu je zajištěna skladbou portfolia, zejména pak:

 • Zajímavou úrokovou sazbou

  poskytnutých zajištěných úvěrů

 • Výhodným nákupem pohledávek

  zajištěných nemovitostmi (pozemky, komerční a rezidenční nemovitosti) či dalšími aktivy

 • Poskytováním kapitálu do kvalitních projektů

  s potenciálem růstu a zhodnocení. U všech investičních případů je důraz kladen na požadovanou bonitu projektů a dostatečné zajištění vynaložených finančních prostředků.

Investiční strategie

 

 • 20%

  Distressová aktiva

  Nákup zajištěných pohledávek

 • 20%

  Private equity

  Investice do firem, developerských projektů apod.

 • 60%

  Zajištěné úvěry

  Překlenovací úvěry zajištěné nemovitostmi

Gold Club

Gold Club výkonnostních
akcionářů

Nabízíme Vám unikátní příležitost vstoupit do úzké skupiny investorů, kterým poskytujeme nadstandardní přístup s řadou speciálních výhod:

Přístup k příležitostem

Přístup k investičním příležitostem, ke kterým se individuální investor nedostane (např. prémiové nemovitosti, developerské projekty, firmy v úpadku, atd.). Člen Gold clubu může investovat vlastní prostředky do zvolené příležitosti i nad rámec fondu.

Exkluzivní předprodej

Možnost využít exkluzivní předprodej (týká se například prodeje bytů z developerského projektu, který realizoval fond).

Další investiční příležitosti

Členové Gold Clubu získají přístup k investičním příležitostem v rámci celé skupiny Findigo (tj. i mimo fond).

Online reporting

Online přístup k reportingu s aktuálním statusem jednotlivých investičních příležitostí.

Networking / společenské akce

Účast na společenských akcích pořádaných fondem. Kromě zážitku zde funguje i nezbytný networking - potkáte ty správné lidi z různých oblastní businessu.

Transparentnost

Maximální transparentnost, sdílení příležitostí.

Welcome to the club

Přihlásit se
Novinky

Co je nového ve světě
Findigo FKI

26. 6. 2024

Findigo FKI děkuje za účast na oslavě 3. výročí

6. 5. 2024

Výsledky Findigo FKI za Q1 2024: Rekordní růst v turbulentním období!

18. 4. 2024

Slavnostní zahájení výstavby projektu Škvorec

3. 4. 2024

Pozvánka na investiční snídani 10. dubna

19. 9. 2023

Účastnice Miss ČR 2023 spolupracují na eventech Findigo FKI pro investory

4. 9. 2023

Fondy kvalifikovaných investorů: Principy a výhody

26. 7. 2023

Realitní fondy kvalifikovaných investorů vynesly průměrně 10 %

22. 2. 2023

The Wealth Report: Dvě třetiny investorů očekávají v letošním roce růst majetku

Tým

Lidé, kteří tvoří Findigo FKI

Zkušenosti a know-how jednotlivých členů jsou základním předpokladem úspěchu. Díky tomu tvoříme pevný a diverzifikovaný tým.

Radim Jauker

Partner

Ivo Korčák

Partner

Petr Sefzig

Partner

Tomáš Svatoň

Partner

Zbyněk Průša

Partner

Milan Tomášek

Chief Sales Officer

Filip Potáč

Business Developer

Faq

Nejčastější otázky a odpovědi

 • Kdo se považuje za kvalifikovaného investora?

  Kvalifikovaný investor je osoba, u které se předpokládá odbornost a zároveň eventuální ztráta investice neohrozí jeho majetkové poměry. Proto je zákonem stanoven limit vstupu.

 • V čem spočívá daňové zvýhodnění?

  Fondy kvalifikovaných investorů jsou daňově zvýhodněné. Zisk fondu podléhá zdanění ve výši 5 %, výnos akcionáře – fyzické osoby pak v případě splnění tří-letého daňového testu je od platby daně osvobozen.

 • Jaká je minimální investice?

  Minimální investici představuje částka od 125.000 Eur nebo částka od 1 mil. Kč, v případě písemného potvrzení, že investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby.

 • Jaká je likvidita takové investice?

  Investor může kdykoliv požádat fond o navrácení vkladu, pokud tak učiní do tří let od investice, pak hradí poplatek dle statutu fondu, po třech letech poplatek nehradí. Investice je tedy velmi likvidní.

 • Lze rozhodovat o tom, do čeho fond investuje?

  To se odvíjí od množství vloženého kapitálu – investor s vyšší účastí se může stát členem investičního výboru, případně může být účasten ve statutárních orgánech a managementu SPV.

 • Co představuje zkratka SICAV?

  SICAV označuje akciovou společnost s proměnným základním kapitálem. Je právní formou, která umožňuje spojení výhod plynoucích z vlastní právní subjektivity (např. ochrany majetku akcionářů/investorů, možnosti vyšší míry zapojení do rozhodovacích procesů, pokud jde o zásadní otázky týkající se fondu) s výhodami otevřené formy subjektu kolektivního investování (vysoká likvidita investice, takže je tato forma vhodná i pro retailové investory). Společným rysem této právní formy je ve všech evropských zemích to, že na rozdíl od běžné akciové společnosti zákon nepředepisuje složitou proceduru pro navyšování a snižování základního kapitálu, ale k proměnám základního kapitálu dochází automaticky při vydávání a odkupování investičních akcií.

 • Jaká druhy akcií jsou ve fondu?

  Prioritní (investiční) akcie, výkonnostní (investiční) akcie a zakladatelské akcie.

 • Jak Findigo FKI chrání svoje investory?

  Ochrana investorů je naší prioritou. Obhospodařovatel – investiční společnost vyhodnocuje rizikovost jednotlivých akvizic, aby byly splněny podmínky dle regulí ČNB.

 • Kdo je investiční společností v případě Findigo FKI?

  Investiční společnost musí být licencovaná finanční instituce, jejíž posláním je vytváření a obhospodařování podílových fondů. Podléhá přísné regulaci České národní banky. Investiční společností FINDIGO FKI je Delta IS.

Povinné informace

Fond kvalifikovaných investorů

Fondy kvalifikovaných investorů (FKI) jsou upraveny zákonem č. 240/2013 Sb.
Podléhají dohledu a regulaci ze strany České národní banky.

 

Seznamy a evidence – Česká národní banka (cnb.cz)

 • Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
 • Nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování
 • Vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech
 • Vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech
 • Vyhláška č. 249/2013 Sb., o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance
 • Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
 • Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES)č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled.

Dokumenty ke stažení

 • Dohled
 • Obhospodařovatel
 • Depozitář
 • Auditor
Kontakt

Neváhejte se na nás obrátit

Kontakní osoba

Kontaktní informace

  Kontaktní formulář