Findigo FKI

Po deseti letech individuálního investování a realizace vlastních projektů jsme se rozhodli propojit naše zkušenosti a vytvořit profesionální investiční prostředí umožňující investovat také našim obchodním partnerům.

Investujeme pouze do příležitostí v oborech a oblastech, kterým skutečně rozumíme. Volíme konzervativní přístup, dostatečné zajištění obchodů a pravidelné zvyšování hodnoty oproti nepřiměřenému riziku a nejistému zisku. Proto s námi naši investoři investují a zhodnocují vlastní prostředky opakovaně.

Fond kvalifikovaných investorů

Fondy kvalifikovaných investorů (FKI) jsou upraveny zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (zákon), který stanoví požadavky na jejich obhospodařovatele a administrátora, právní formu, minimální počet investorů, minimální výši investice atd.

Kapitál FKI musí do 12 měsíců ode dne vzniku dosáhnout alespoň částky odpovídající 1 250 000 EUR. Fondový kapitál FKI, který podle svého statutu investuje více než 90% hodnoty majetku do cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů představujících podíl na obchodní společnosti nebo na jiné právnické osobě, účastí v obchodních společnostech nebo jiných právnických osobách nebo práv duševního vlastnictví, musí ve lhůtě určené ve statutu a ve společenské smlouvě dosáhnout alespoň částky odpovídající 1 000 000 EUR.

Dohled

FKI podléhají dohledu a regulaci ze strany České národní banky. Kontrolní činnost FKI vykonává též banka v roli depozitáře. Jedná se o banku se sídlem v ČR nebo zahraniční banku s pobočkou v ČR.

V případě Findigo FKI jde o ČSOB, a.s.

Obhospodařování a administrace

Obhospodařováním fondu zákon rozumí správu majetku fondu včetně investování na jeho účet a řízení rizik s tím spojených.

Administrací fondu je souhrn činností uvedený v § 38 zákona, jedná se např. o výkaznictví pro ČNB a ČSÚ, komunikace s ČNB a vyhotovení hlášení dle právních předpisů, vedení účetnictví pro finanční instituce na základě dodaného podnikatelského účetnictví, plnění daňových povinností fondu, vedení evidence aktiv/majetku a seznamu akcionářů fondu, výpočet aktuální hodnoty cenného papíru, rozdělování a vyplácení výnosu z majetku fondu, výkon vnitřního auditu a compliance, komunikace a zpracování podkladů pro depozitáře v souvislosti s kontrolou depozitáře, vydávání a odkupování cenných papírů fondu, uzavírání a vypořádání smluv o vydání nebo odkoupení cenných papírů fondu, zpracování roční účetní závěrky, výkazy, příloha, kalkulace rizik, příprava výroční zprávy, zpracování podkladů pro audit fondu a součinnost s auditorem atd.

Obhospodařovatelem a administrátorem FKI může být jen investiční společnost s oprávněním provádět tuto činnost na základě povolení uděleného Českou národní bankou.

Fondy s právní osobností mohou být založeny jako obhospodařované, kdy správu majetku fondu včetně investování na jeho účet a řízení rizik s tím spojených provádí investiční společnost jako kvalifikovaný správce, nebo samosprávné, kdy výše uvedenou činnost provádí management fondu, který v rámci licenčního řízení o povolení k činnosti samosprávného fondu ČNB dostatečně prokázal, že vedoucí osoby fondu mají dostatečné znalosti a zkušenosti se správou majetku, na který bude investiční politika daného fondu zaměřena.

U fondů bez právní osobnosti je obhospodařovatelem a administrátorem vždy investiční společnost.

Investiční společnost může u samosprávného FKI vystupovat jak v roli administrátora, tak fondu s oprávněním provádět i svou administraci zajišťovat na smluvním základě jen některé z činností, které zahrnuje administrace fondu.

Kvalifikovaný investor

FKI jsou určeny pro specifikovaný okruh kvalifikovaných investorů z řad zákonem taxativně vymezených institucionálních investorů (stát, banky, pojišťovny a další finanční instituce) a dále osob, které písemně prohlásí, že jsou si vědomy rizik spojených s investováním do FKI.

Investování do FKI je limitováno minimálním počtem dvou kvalifikovaných investorů v jednom fondu.

Každý z investorů musí splnit minimální výši investice do fondů spravovaných danou investiční společností odpovídající v součtu částce 125 000 EUR.

Zdroj: https://www.deltais.cz/dis/

Zakladatelé

Ing. Radim Jauker

Ing. Radim Jauker

partner

Radim je zakladatel a předseda dozorčí rady. S ohledem na zkušenosti a dlouhou kariéru je také hlavní tváří fondu.

Mgr. Ivo Korčák

Mgr. Ivo Korčák

partner

Ivo je zakladatel a člen investičního výboru. Rozvíjí spolupráci s institucionálními investičními partnery a klíčovými investory.

Ing. Petr Sefzig

Ing. Petr Sefzig

partner

Petr je zodpovědný za vyhledávání investičních příležitostí. Dohlíží na rozvoj strategických partnerství se servisními společnostmi.

Mgr. Zbyněk Průša

Mgr. Zbyněk Průša

partner

Zbyněk má ve Findigo FKI na starosti vyhledávání akvizičních příležitostí a vztahy se strategickými investory.